Raubonių koplyčia

„Tik tikėjimas, viltis ir meilė padeda iškęsti visus sunkumus, tik tikėdami galime prikelti puolusią Lietuvą…“

– Jonas KAUNECKAS, Panevėžio vyskupas (Raubonys, 2003 m.)

Mintis tuščiose buvusio darželio patalpose įrengti koplyčią kilo mokytojai Birutei Simsonienei. Jai pritarė tuo metu Krinčino parapijoje dirbęs klebonas Sigitas Uždavinys. Buvo sukviestas Raubonių kaimo gyventojų susirinkimas, žmonės sveikino sumanymą kaime turėti koplyčią, nes daugeliui senyvo amžiau žmonių sunku nuvykti į Krinčiną ar Pasvalį dalyvauti mišiose. Prie remonto darbų daug prisidėjo tuometinis Mūšos žemės ūkio bendrovės vadovas Vaclovas Goštautas, rajono savivaldybė, Saločių seniūnija, žinoma, ir patys rauboniečiai.

Pasakoja Stasė Petronienė: „1996 m. kovo 22 d. Krinčino klebonas S. Uždavinys šį pastatą pašventino ir mes ėmėmės darbo įrengti koplyčią. Visa iniciatyva buvo klebono, o rauboniečiai geranoriškai talkindavo. Žmonės ne tik dirbo, bet ir kiek galėdami aukojo pinigų. Visų nesuminėsi, bet ypač daug prie mūrijimo darbų prisidėjo Vytautas Baltaduonis, Pranas Rinkūnas savo traktoriumi vežė žvyrą, žemę, kalkes ir kt. Nemažai padėjo Kazimieras Gumbelevičius, Petras Kazėnas ir kiti. Noriai į talkas susirinkdavo ir moksleiviai. Aš pradėjau tarnauti įrengtoje koplyčioje ir prižiūrėti šarvojimo salę. Labai padėjo Rėnė Tirylienė ir Eugenija Navikienė. Ištarnavusi 12 metų, 2008 m. pablogėjus sveikatai savo pareigas perdaviau ištikimai pagalbininkei R. Tirylienei.“

Rauboniečiai labai džiaugėsi naująja koplyčia, klebonas S. Uždavinys jai taip pat negailėjo laiko. Pamaldos vyko kiekvieną savaitgalį. Be to, būta įvairių renginių per Užgavėnes ir Velykas, vyko rudens vakaronės. Žmonės mielai rinkosi į šiuos renginius, juose dalyvavo ir tuometinės mokyklos moksleiviai, kultūros namų saviveiklininkai, nes klebonas mokėjo bendrauti, nuoširdžiai organizavo šventes. Visi nusiminė, kai 2000 m. klebonas S. Uždavinys išvyko į kitą parapiją. Net ir būdamas toli, dažnai paskambindavo ir pasidomėdavo, kaip gyvena rauboniečiai. Jo kvietimu Kupiškio rajone, Antašavoje, per Užgavėnes lankėsi Raubonių kaimo saviveiklininkai. Ten buvo gražiai sutikti ir priimti, todėl pakvietė antašaviečius aplankyti Raubonių kaimą. Po kurio laiko su klebonu S. Uždaviniu į svečius atvyko mieli svečiai – būrelis dailininkų ir muzikantų.

Tuo metu į Krinčiną atkėlė kunigą Vilmantą Gutauską, kuris į Raubonis retai atvažiuodavo, net norėjo uždaryti koplyčią. Tačiau viskas pasikeitė, kai 2002 m. pradėjo dirbti klebonas Algimantas Petkūnas. Rauboniečiai vėl renkasi į pamaldas.

2003 m. Raubonių gyvenvietėje Advento ramybę sudrumstė nepaprastas įvykis. Koplyčioje lankėsi ir šv. Mišias už dabartinius ir jau Amžinybėn išėjusius Raubonių kaimo gyventojus aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Tądien pasitikdami garbingą svečią Advento giesmes giedojo kaimo koplyčios choristės, pritariant Krinčino vargonininkei Kristinai Narvydaitei, jaunimas tautinėmis juostomis juosė kelią į kuklią ir kiekvienam rauboniečiui brangią koplytėlę. Itin įdėmiai ir susikaupę susirinkusieji klausėsi vyskupo pamokslo apie istorijos ir dabarties sąsajas, vyresniosios kartos žmonių tremtyje, lageriuose patirtas kančias ir šiandienio gyvenimo realijas, kai nemari žmogaus siela murkdomas kvaišaluose. Vyskupo aukotų šv. Mišių pakylėti rauboniečiai nuoširdžiai dėkojo Ganytojui, kad šis savo vizitu sureikšmino, paaukštino mažą jų koplytėlę. Kad šis vizitas įvyktų, pastangų ir laiko negailėjo kaimo bendruomenės narės S. Petronienė, R. Tirylienė ir E. Navikienė. Jos, prieš keletą mėnesių vyskupui viešint Gulbinėnų šv. Teresės atlaiduose, įsidrąsino pakviesti Jo Ekscelenciją apsilankyti Raubonyse. Tarpininkaujant Krinčino klebonui A. Petkūnui, vyskupas pažadą ištesėjo.

2006 m. Raubonių koplyčia minėjo 10 metų įkūrimo jubiliejų. Bendruomenės tarybos sprendimu Saločių seniūnijos seniūnas A. Mašalas parūpino ąžuolą, iš kurio vietinis auksarankis meistras P. Kazėnas padarė dailų kryžių. Moterys šventės dieną apjuosė kryžių ąžuolo lapų vainiku. Susirinkę prie koplyčios visi laukė atvykstant Jo Ekscelencijos Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko. Svečią pasitiko tautiniais rūbais pasipuošęs jaunimas, tuometinis bendruomenės pirmininkas P. Uzėla ir tarybos narė R. Tirylienė vyskupui įteikusi duonos kepalą. Šventė prasidėjo vyskupo aukojamomis šv. Mišiomis už Raubonių kaimą ir jo žmones, po kurių visi patraukė šventinti naujai pastatyto kryžiaus. Vėliau vyko Vasaros šventė, koncertavo Krinčino ir Raubonių saviveiklininkai. Šventės metu buvo padėkota visiems, prisidėjusiems prie gražaus jubiliejaus paminėjimo.

2017 metais, prabėgus 15 metų nuo kunigavimo Krinčino parapijoje, klebonas kun. A. Petkūnas buvo paskirtas į Pasvalio raj. Vaškų parapiją. Į Raubonis atvyko kitas kleb., psichol. mgr. Saulius Keras. Kadangi, kartu su kunigu A. Petkūnu išvyko ir vargonininkas, koplyčioje trumpam buvo stojusi tyla, tačiau 2019 metų pradžioje Lukas Simsonas vėl subūrė koplyčios giesmių giedotojas. Dabar šv. Mišios vyksta kas antrą sekmadienį. Rauboniečiai vis dar noriai renkasi į pamaldas.

Draugystės g. 2, Raubonių k., LT-39447 Pasvalio r.

Draugystės g. 2, Raubonių k., Pasvalio r.

Visos teisės saugomos 2009-2024 © Raubonių kaimo bendruomenė